• İklim için 350 Derneği kişisel verilerin korunmasının ve gizliliğinin kişilerin temel hakkı olduğuna inanır ve güvenliğinizi korumak için çalışır. Bu nedenle, yürürlükte olan kanun kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi aydınlatmak istiyoruz.1. Genel Kanun Kapsamı6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) İklim için 350 Derneği olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla anılıyoruz. Kanun kapsamında, Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatınizin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi konularda veri işleme olarak kabul edilen işlemleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştiriyoruz.

  2. İklim için 350 Derneği Kişisel Verileri Toplamasının Yasal Dayanağı ​​​

  İklim için 350 Derneği bülten abonelerine, imza kampanyası katılımcıları ve sitelerimizi ziyaret eden 3. Kişilere ait kişisel veriler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, KVKK, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak işlenmektedir.​​​

  Kişisel verileriniz;

  -Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

  -Doğru ve gerektiğinde güncel olarak

  -Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,

  -İşlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

  -İlgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere işlenmektedir.

  3. Kişisel Verilerinizi Ne İçin Kullanıyoruz

  İklim için 350 Derneği, topladığı verileri, sizi yeni gelişmelerden ve etkinliklerden haberdar edebilmek için kullanır. İklim için 350 Derneği imza kampanyasına katılırsanız İklim için 350 Derneği kampanyaları hakkında bilgi verici e-postalar gönderecektir.

  İletişim izinlerinizi dilediğiniz zaman güncelleyebilir, ileti alıp almamaya ilişkin seçiminizi, iletilerin altında bulunan bağlantılar üzerinden dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

  4. Kişisel Verilerinizin Toplanması

  İklim için 350 Derneği, size ait verileri, sizin verdiğiniz bilgiler ve izinler kapsamında İklim için 350 Derneği’ne ait web siteleri,imza kampanyaları, sokak çalışmaları aracılığıyla toplanır.

  İklim için 350 Derneği siteleri, Google tarafından sağlanan, Google Analytics adındaki internet analiz servisini kullanır. Bu servis site kullanıcılarının ziyaret tarihi, saati ve site içinde hareketlerini izler. İklim için 350 Derneği bu bilgileri site performansını iyileştirmek, hangi gün ve saatlerde yoğunluk olduğunu görebilmek ve sitenin hangi alanlarına rağbet edildiğini öğrenmek için kullanır.

  Google Analytics, çerezler kullanır. Çerezler, sitemiz tarafından sizin bilgisayarınıza kaydedilen küçük verilerdir. Çerezler tarafından sağlanan bilgi, Google tarafından kaydedilir. Google bu bilgileri sitemizi nasıl kullandığınızı takip etmek, site faaliyetleriyle ilgili raporları derlemek için kullanır. Google bu bilgileri Google adına işleyecek üçüncü taraflara da aktarabilir. Google IP adresinizi Google tarafından tutulan başka verilerle de birleştirebilir. Bu siteyi kullanarak, yukarıdaki amaçlarla Google tarafından verilerinizin işlenmesine izin veriyorsunuz.

  Sitemiz çerezleri bazı seçenekleri kullanıcı tercihlerine göre düzenlemek, kayıtlı kullanıcıların yorum yapmasını kolaylaştırmak, yeniden veri girişi yapmadan formları doldurmalarını sağlamak ve siteyi düzenli ziyaret eden kullanıcıların deneyimlerini iyileştirmek için de kullanır.

  İnternet tarayıcınızı bir site bilgisayarınıza çerez kaydetmek istediğinde sizi uyarması veya çerezleri kaydetmemesi için ayarlayabilirsiniz. Bunu yaptığınız takdirde sitenin fonksiyonlarının kısmen veya tamamen işlevsiz hale gelebileceğini bilgilerinize sunarız.

  5. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklar

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin;

  İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  İşlenmişse bilgi talep etme,
  İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.
  Başvurularınızı yazı ekinde yer alan form aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

  Başvurularınızın tarafımızca en geç 30 gün içerisinde yanıtlanacağını, yanıtımızın size ulaşmasından itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na başvuru yapabileceğinizi hatırlatırız.

  6. Kişisel Verilerinizi Kiminle ve Neden Paylaşılır

  İklim için 350 Derneği kural olarak imza kampanyasına katılanların ve diğer 3. Kişilerin iletişim bilgilerini sahiplerinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarmaz.

  Bununla birlikte bülten, kampanya bilgilendirmesi ve çevre haberleri gibi söz verilen içerikleri ve materyalleri gönderebilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere ve İklim için 350 Derneği yurtiçi veya yurtdışında yalnızca İklim için 350 Derneği’nin uluslararası ilkeleri kapsamında ilişkide kuruluşlara olduğu mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde kişisel veri aktarımı yapılmaktadır. Daha iyi reklam ve tanıtım deneyimi için hedefleme yapılabilmesi amacıyla, iletişim bilgileri; sınırlı, güvenli ve yasal düzenlemelerin elverdiği şekil ve ölçüde reklam mecraları ile paylaşılmaktadır.

  Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninin VII. numaralı maddesinde belirtilen önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, doğrudan üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden İklim için 350 Derneği’nin sorumlu olmadığını beyan eder.

  7. Kişisel Verilerinizin Korunması

  İklim için 350 Derneği, kişisel verilerin kaybolmaması ve hukuk dışı kullanılmaması için gerekli önlemleri alır. İklim için 350 Derneği sitesinde veri hırsızlığı ve sahteciliği önlemek amacı taşıyan Secure Sockets Layer (SSL) adlı güvenlik protokolünü kullanarak bilgilerinizi korur. Güvenli bir sayfadayken, internet tarayıcınız güvenli bir sayfada olduğunuz konusunda sizi bilgilendirir.

  İklim için 350 Derneği çevrimiçi kişisel ve önemli bilgilerinizi korumak için SSL kullanırken, aynı zamanda çevrimdışı bilgilerinizi de korur.

  KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar İklim için 350 Derneği yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

  İmza kampanyalarına katılarak, ve sizinle iletişime geçmek için bize iletişim bilgilerinizi bırakarak bu gizlilik politikasını kabul etmekte ve İklim için 350 Derneği’ne bilgilerinizi mevzuata uygun şekilde toplamak, depolamak ve işlemek için izin vermektesiniz.

  KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

  8. KVKK uyarınca İklim için 350 Derneği’nin Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmadan İşleyebileceği Haller

  KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde İklim için 350 Derneği, açık rızanız aranmaksızın kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

  Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
  Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
  İklim için 350 Derneği ve ilişkili kuruluşları*, VI. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin veya yurtdışına çıkarılmasının gerekli olması,
  İklim için 350 Derneği bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, İklim için 350 Derneği meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
  KVK Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan kurumumuza bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak (başvuru formu örneğine buradan ulaşabilirsiniz) veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (Kurul) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

  Bu çerçevede yazılı olarak kurumumuza yapılacak başvurular, Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile, Noter vasıtasıyla, Başvuru Sahibi tarafından 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalanarak kurumun turkey@350.org e-posta adresine göndererek tarafımıza iletilebilirsiniz.