Enerji dönüşümünde belediyelerin rolü:
6 fayda, 6 adım

Belediyelerin yetki sınırları dahilinde enerji dönüşümüne katkıda bulunmak ve bu dönüşümün sağlayacağı faydaların toplumun geniş kesimleriyle paylaşarak kentlerde yaşam kalitesini artırmak için atabileceği adımlar.

Belediyelerin, yenilenebilir enerji dönüşümüne katkı sağlaması aşağıdaki faydaları getirir.

Enerji verimliliği önlemleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, kalıcı bir maliyet tasarrufu sağlar. Belediyeler, enerji faturalarını azaltarak kamu hizmetlerine ve sosyal politikaların geliştirilmesine daha fazla kaynak aktarabilir. Bu sayede, belediyeler fosil yakıtlara bağlı fiyat değişimlerinden etkilenmez ve ilk yatırım maliyetleri dışında önemli bir gider kalemi olmayan yenilenebilir enerji kaynaklarıyla daha sağlıklı bir bütçe planlaması yapabilirler.

Enerji dönüşümü projeleri, yerel halka iş imkanları sunarak istihdamı artırabilir. Bu projeler, montaj, bakım ve yönetim gibi çeşitli alanlarda çalışma fırsatları sağlayarak yerel ekonomiyi güçlendirebilir.

Enerji dönüşümü, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltarak enerji arzındaki krizlere karşı belediyelere direnç kazandırır. Yerel enerji üretimi ve depolama kapasitesini artırarak, kent sakinleri ve işletmelerinin kesintisiz enerjiye erişmesini sağlar.

Deprem ve doğal afetlerde, enerjinin kesintisiz sağlanması hayati öneme sahiptir. Yerel yönetimler, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji depolama sistemleri aracılığıyla acil durumlarda elektrik güvencesi sağlayarak toplumun güvenliğini artırabilir; afet sonrası toparlanma sürecini hızlandırabilir.

Belediyeler, enerji dönüşümü sayesinde fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltarak sera gazı emisyonlarını düşürebilir, hava kalitesini artırabilir ve bu sayede iklim krizini durdurmaya ve doğamızı korumaya katkı sağlayabilir.

Yerel yönetimler, halkı enerji tasarrufu ve sürdürülebilir enerji kullanımı konusunda bilinçlendirerek toplumun daha aktif bir şekilde enerji dönüşüm sürecine katılmasını sağlayabilir.

Enerji yoksulluğu nedir?

Enerji yoksulluğu bir hanenin elektrik, ısıtma, soğutma ihtiyaçları için gerekli enerjiye yeterli erişimin olmamasıdır. Enerji yoksulluğuna yol açan başlıca nedenler enerji fiyatlarının yüksekliği, hane içi gelirin düşüklüğü, enerji altyapısının yetersiz oluşu, yapıların enerji verimliliğinin düşük oluşu ve bazı hanelerin enerji kullanımı gerektiren özel ihtiyaçlarının olmasıdır.

Çözüm çatılarda:

Türkiye sadece çatılarında en az 120 GW’lık güneş enerjisi potansiyeli barındırıyor. Bu potansiyel ülkemizin 2022 yılı toplam elektrik tüketiminin %45’ine denk geliyor. Belediyelerin güneş enerji sistemleri kurması için önünde hiçbir engel yok, aksine birçok avantaja sahipler.

Belediyeler aşağıdaki adımları izleyerek kendi sınırları dahilinde yenilenebilir enerji dönüşümüne katkı sağlayabilir.

Belediyeler, sürdürülebilir enerji eylem planı ve/veya iklim eylem planı aracılığıyla sera gazı emisyonlarını azaltmak için yenilenebilir enerji kullanımını ve enerji verimliliğini artıracağını taahhüt etmeli. Bu amaçla, ekosistem dengesi ve yerel halk ihtiyaçları ile çatışmayacak alanları haritalandırarak yenilenebilir enerji potansiyelini hesaplamalı. Eylem planlarının kentteki dezavantajlı grupları önceliklendirecek şekilde kurgulanması, uygulanması ve takibinde katılımcılık mekanizmalarının hayata geçirilmesi ilkesel olarak benimsenmeli. Belediye sınırları içinde kurulacak yenilenebilir enerji santrallerinin kazancının belirli bir payı dezavantajlı gruplara yönelik sosyal politikalarda kullanılarak kent içinde halihazırdaki eşitsizliklerin azaltılması yönünde önemli bir adım atmalı.

Belediyeler kendi bünyelerinde Enerji Çözüm Masaları kurmalı. Bu masalarda kent sakinleri ve yerel işletmelere elektrik faturası okuma ve enerji verimliliği/tasarrufu hakkında bilgilendirme yapılmalı; yenilenebilir enerji sistemlerine geçiş konusunda rehberlik sunulmalı. Belediyeler sınırları içinde yenilenebilir enerji potansiyelini belirlemek ve enerji ihtiyacını karşılamak üzere kendi enerji iştiraklerini kurmalı; halkın katılımıyla sosyal faydaları içeren projelere öncelik vermeli.

Belediyeler, kamu binalarının enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak için yatırımlar yapmalı. Özellikle semt pazarları, otogarlar, hal binaları, spor tesisleri, okullar, hastaneler gibi kamu yapılarının çatılarına ve otoparklarına güneş panelleri monte edilmeli, ayrıca arazi üstü güneş enerjisi santralleri, yüzer güneş enerjisi sistemleri, mikro rüzgar türbinleri ve güneş enerjisiyle sıcak su üretim projeleri geliştirilmeli. Ayrıca, belediyeler kendi yetkilerinde bulunan sokak, cadde ve park alanlarının aydınlatmasında da yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmalı. Güneş enerji sistemleri kurulumu için belediyenin ihtiyaçlarını karşılayacak büyüklükte arazisi olmayan belediyeler, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle başka illerde yenilenebilir enerji sistemleri kurarak üretecekleri lisanssız enerji ile tükettikleri enerjiyi mahsuplaşabilirler. Bu sistemlerinin kurulacağı bölgelerde ev sahibi belediye ile koordineli bir şekilde ekosistem dengesi ve yerel halkın öncelikleri gözetilmeli.

Belediyeler, yenilenebilir enerji projelerinin izin süreçlerini kolaylaştırmalı ve çalışanlarının yenilenebilir enerji izin ve onay süreçlerindeki bilgi ve yeteneklerini artırmalı. Bu bağlamda, belediyeler, çıkaracakları yenilenebilir enerji üretim/kurulum süreçlerine dair usul ve çalışma yönetmeliğiyle lisanssız enerji üretimi yapacak yatırımcıların bürokrasi süreçlerini kolaylaştırmalı. Ayrıca bünyelerinde görev yapan inşaat mühendislerini ücretsiz olarak görevlendirerek vatandaşların güneş enerji sistemleri kurulum süreçlerinin onay ve geçici kabulünü hızlandırmalı.

Belediye sınırları içinde tüm yeni binalar çatı güneş enerji sistemleri kurulumu için hazır binalar olarak inşa edilmeli. Yeni binalar ve tadilat geçirecek eski binaların çatılarına güneş kurulumları teşvik edilmeli ve kademeli olarak zorunlu hale getirilmeli. Yeni yapılacak binaların ve kentlerin elektrik altyapısı, binadaki tüm enerji ihtiyacının (ısıtma-soğutma, su ısıtma, ocak, araç şarjı da dahil) elektrikle karşılanmasını yani tüm enerji ihtiyacının elektrifikasyonunu sağlayacak şekilde inşa edilmeli.

Belediyeler, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği uygulamaları için eğitim programlarıyla hem teknik eleman hem de bürokrasi ve finansman kaynakları hakkında uzman yetiştirerek belediye içinde istihdam olanağı yaratmalı. Buna ek olarak, belediyelerin meslek edindirme kurslarında bina yenileme, enerji denetimi, güneş enerji sistemleri kurulumu, mikro rüzgar türbini gibi işlerde çalışacak nitelikli teknik eleman yetiştirilmesi sağlanmalı. Ayrıca belediyeler, yenilenebilir enerji dönüşümü ve enerji verimliliği alanında çalışan girişimcilere mekan ve altyapı desteği sağlayarak sınırları içinde istihdam olanaklarını artırmalı.

Harekete geç

Belediyeni seç, enerji dönüşümü talep eden tweet gönder:

Kentimiz ve geleceğimiz için, gücünü güneş ve rüzgardan alan enerji dönüşümü talep ediyoruz @belediye. "Enerji Dönüşümünde Belediyelerin Rolü" başlıklı bilgi notunu incelemek ve harekete geçmek için sen de tıkla: sitelinki

Bilgi notunu indir

İyi örnekleri incelemek ve daha fazla bilgi almak için bilgi notunu indir.

İndir